ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A szolgáltató adatai

Cégnév: Egria Apartman Szeredi Attila e.v
Rövidített név: Egria Apartman
Székhely: 3300 Eger, Régi Cifrakapu u 45.
Adószám: 56019513-2-41

 1. Általános szabályok

2/1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 3300 Eger, Régi Cifrakapu u.45.  szám alatt üzemeltetett Egria Apartaman szálláshelyének és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
2/2. Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 1. A szerződő fél

3/1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3/2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3/3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A szerződés létrejötte, a foglalás menete és módja, a foglalás módosítása

4/1. A vendég szóban, írásban küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége megszűnik.
4/2. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4/3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
4/4. Ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy az apartmant a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4/5. A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató írásban hozzájárul.
4/6.A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 1. A lemondási feltételek

5/1. A vendég foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szálloda felé az érkezés előtti 8 napig.
5/2. A foglaló be nem fizetése nem mentesíti a vendéget a lemondási feltételek alól. Az időpont módosítás lehetséges! A lemondást kizárólag írásban fogadjuk el, a foglalás az írásban történő lemondásáig aktív marad. A vendég tudomásul veszi, hogy 7-2 nappal érkezés előtt a várható szobaár 30%-a, 48-24 órán belül a szobaár 50%-a és 24 órán belül történő lemondás esetén a várható szobaár 100%-a kötbérként fizetendő.
5/3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 1. A szolgáltató által alkalmazott árak:

6/1. Az apartman szobaárai – Rack Rate – az apartman recepcióján és az apartman szobáiban kerülnek kifüggesztésre.
6/2. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
6/3. A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: ÁFA, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a vendégre.
6/4. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
6/5. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait a www.egria.hu weboldalon is közzéteszi.

 1. Kedvezmények:

7/1. A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A gyermek 4 éves koráig a szállás ingyenes.
7/2. A szolgáltató a 7/1-es pontban meghatározott állandó kedvezmények melletti egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót az apartman recepcióján kifüggeszti.

 1. A fizetés módja és garanciája:

8/1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A szállás árának 30 %-át a foglalást követő 3 napon belül a feltüntetett bankszámlára átutalja. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
8/2. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett szolgáltatásokra és  a helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások kiegyenlítésére garanciát kérjen a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:
a) hitelkártya garancia: melynek során a megrendelt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül

 1. b) szolgáltatási díjelőleg: az előle kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.
  (c) A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt.
  (d) A szolgáltató a szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, hitelkártya, SZÉP kártya, voucher- elfogad, melynek listája az aktuális weblapon megtekinthető.
  (e) A fizetési móddal kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.
  (f) Szolgáltató a vendég az apartman vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli, vagy a vendég készpénzben kifizetheti a vendéglátó egységben.
 2. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

9/1 A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt apartman szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig – check out – köteles elhagyni.
9/2 Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, vagy a szobát az elutazási napon meghatározott check out időpont után kívánja elhagyni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.

 1. Háziállatok

10/1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Apartman teljese területén háziállatokat nem fogad!

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a kötelezettség megszűnése

11/1.a) Ha vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
d) a vendég a szálláshely alkalmazottjaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
e) a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe az apartman  szolgáltatásait.
f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
g) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
(h) A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.
i) Amennyiben a gyermek felügyelete szakképzett egészségügyi, vagy orvosi felügyeletet igényel, a vendég köteles erről maga gondoskodni, a  szolgáltató nem rendelkezik egyes mentális betegségek, vagy szellemi sérültek ellátását célzó speciális szakmai tudással

 1. A szolgáltatások biztosítása

12/1. Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
12/2.A szolgáltató köteles:
12/3. A megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
12/4. Térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely változást közölhesse.
12/5. Ingyenes tarnszfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.
12/6. Amennyiben a szolgáltató a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 1. A vendég betegsége, halála

13/1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
13/2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
13/3 A vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.

14. A vendég jogai

14/1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
14/2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 1. A vendég kötelezettségei

15/1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
15/2. A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató apartmanjában.
15/3 A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálláshely recepcióján és minden szükséges adatot az apartman rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

15/4. A vendég az apartmanban a saját felelőségére tartózkodva, ismerve és betartva a tűz-és vagyonvédelmi előírásokat.

 1. A szolgáltató jogai

16/1. Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával vitt.
16/2. A szolgálattó tájékoztatja a szerződő felet, hogy vagyon és balesetvédelmi okokból az apartman egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég az apartmanba történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

 1. A szolgáltató kötelezettségei

17/1.  A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
17/2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

 1. A szolgáltató kártérítési felelőssége

18/1. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
18/2. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég okozta
18/3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az apatmanon belül kijelöljön olyan helyeket ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helyen történtek, ahová a vendég nem léphet be.
18/4. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.
18/5. A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el.
18/6. A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.
18/7. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.

 1. Titoktartás

19/1. A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 1. Vis maior

20/1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság

21/1.  A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény – Ptk. – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2020.06.01-től a visszavonásig

Szolgáltató